ಶ್ರೀ ಗುರು ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕುಡ್ತ ಅಂಗಿ ಹೊಲಿಸಲು ಅಳತೆ ನೀಡಿದ ಖಾದರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ರವರು ಲೋಕ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಕ್ಯಾಂಪೆನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರಂದಬಾಗಿಲು ಶ್ರೀ ಗುರು ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೊಸ ಕುಡ್ತ ಅಂಗಿ ಹೊಲಿಸಲು ಅಳತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*